Jak to funguje

Vstupní analýza ZDARMA

Připravíme pro vás ZDARMA stručnou a přehlednou analýzu základních témat k budoucímu rozvoji obce nebo města.

Obsahem materiálu bude posouzení specifických podmínek obce nebo města, nalezení pilířů jejich budoucího rozvoje a doporučení nejvhodnějších projektů k realizaci.

Struktura analýzy
1. Vstupní informace a základní témata
2. Víceoborové odborné posouzení (urbanistické, dotační, právní)
3. Shrnutí a doporučení (urbanistické, dotační, právní)
4. Návrh dalšího rozpracování

V případě potřeby pro vás připravíme podrobnější analýzu.

Realizační dokumenty

Ze strategického dokumentu společně vybereme nejdůležitější projekty umožňující naplnění vašich priorit.

Na tomto základě vytvoříme nezbytné podklady (územní plán nebo jeho změny, územní studie ap.), jež vám umožní čerpat prostředky z dotací nebo jiných veřejných zdrojů.

Dotace

Budeme pro vás zajišťovat pravidelný monitoring dotačních příležitostí. Na základě vašich priorit vybereme vhodné dotační tituly, které vám umožní vybrané projekty realizovat. Připravíme a podáme projektové žádosti a po přidělení dotací budeme vaše projekty administrovat.

Strategický dokument

Pokud vaše obec nebo město nemá vytyčeny priority dlouhodobého rozvoje, pomůžeme vám je definovat a najít efektivní cestu k jejich naplnění.

Má-li vaše obec nebo město plán dlouhodobého rozvoje, pomůžeme vám ho naplnit nebo aktualizovat tak, aby odpovídal současným nárokům na efektivní obec. 

Výběrová a zadávací řízení

Zrealizujeme celý proces výběrového nebo zadávacího řízení v souladu s dotačními pravidly a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Připravíme příslušná oznámení a zajistíme jejich uveřejnění, vyhotovíme zadávací dokumentaci včetně obchodních podmínek v podobě návrhu smlouvy, zpracujeme veškeré protokoly a zprávy o průběhu výběrového nebo zadávacího řízení a zabezpečíme uzavření smlouvy s dodavatelem.